Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Bærekrafts­rapport

Rapportering om bærekratft (ESG) i Reitan Eiendom

For Reitan Eiendom er det viktig å ta samfunnsansvar. Det gjøres ved å la temaet bærekraft prege den daglige driften og tenkningen og ved å integrere bærekraft i selskapets forretningsmodeller. Slik kan det skapes langsiktig lønnsomhet for selskapet samtidig som det gir verdi for samfunnet. 

Bærekraft har blitt et sentralt tema i alle deler av samfunnslivet, og spesielt de senere årene har området fått økt oppmerksomhet både politisk og i det offentlige ordskiftet. I selskapets bærekraftstrategi inngår ESG (Environment, Social, Governance) i forståelsen av bærekraft.

Reitan Eiendom har i flere tiår vært opptatt av bærekraft i prosjektene. En lang referanseliste med gode prosjekter bekrefter de ansattes og eiernes ønske om å ta ansvar. I 2021 ble det opprettet ny stilling i ledergruppen med hovedansvar for bærekraft. Arbeidet har deretter blitt koordinert gjennom bærekraftsansvarlige i alle datterselskap, som samarbeider på tvers i et felles bærekraftsteam. Første bærekraftsrapport ble publisert for 2021 i tråd med GRI (Global Reporting Initiative, et internasjonalt anerkjent rammeverk for bærekraftsrapportering). 

Bærekraftsrapportering i Reitan Eiendom gjøres årlig og følger kalenderår. Rapporteringen på bærekraft følger samme periode som økonomirapporteringen, og omhandler de samme enhetene (datterselskap, tilknyttede selskap mv.) (Referanse til Om Reitan Eiendom). 

Bærekraftsrapporteringen bygges i to hovedelement. Én selskapsrapport som følger GRI-rammeverket m.fl. og prosjektvis rapportering gjennom årlig status for alle eiendommer i porteføljen. I rapporten for 2021 ble et lite utvalg prosjektstatusrapporter inkludert. For 2022 er dette kraftig utvidet gjennom en omfattende screening av alle selskapets eiendommer. Denne screeningen tar for seg viktige tema som svarer ut klima- og naturrelatert risiko og en rekke punkter i EUs taksonomi. Prosjektrapportene for bærekraft lages for å sikre bevisstgjøring om temaet i forvaltningen og utviklingen av alle eiendommer, samt som et verktøy for å bidra til å oppdage uforløst potensial i eiendomsporteføljen. I tillegg dokumenteres flere detaljer om eiendommene som tidligere ikke har fått like tydelig fokus. Denne typen bevissthet er viktig for å håndtere ulik risiko knyttet til eiendommene som følge av for eksempel mer ekstremvær. Oppsummering av resultater fra screening av eiendommene finnes under kapitlene EUs taksonomi (side XX) og under Vesentlig tema miljø (side XX). Eiendommene som ikke ligger i Norge, eller som har pågående større ombygginger er utelatt fra screeningen. Disse vil bli inkludert i fremtidig prosjektrapportering for bærekraft, for eksempel gjennom prosjektvise klimagassregnskap (ny teknisk forskrift, TEK17 § 17-1).

Bærekraftsrapporten for 2022 er publisert 14.04.23.

Bærekraftsrapporten for 2021 er publisert 28.04.22.

(Nedlastbare rapporter nederst på siden)

Ansvarlig for bærekraftsarbeidet i Reitan Eiendom, bærekraftsrapporten og bærekraftstrategien:

Jostein Røstum Breines, Direktør Bærekraft, Chief ESG Officer i Reitan Eiendom, (jostein.breines(a)reitaneiendom.no)

Bærekraftsansvarlige i Reitan Eiendoms selskaper:

E C Dahls Eiendom: Joakim Grøtte, Markedsansvarlig (joakim.grotte(a)ecde.no)

RELOG: Øystein Bogfjellmo, Investeringsdirektør, Chief Investment Officer (oystein.bogfjellmo(a)relog.no)

VestenFjeldske Eiendom: Hilde Skaar, Markedssjef (hilde.skaar(a)vfeiendom.no)

Rebus Handelseiendom: Thomas Dahle, Administrerende direktør (thomas(a)rebushandelseiendom.no)

Christiania Areal: Sara Hovda Ottesen, finanscontroller (Reitan Eiendom, sara.ottesen(a)reitaneiendom.no)

DORA: Tonje Gresseth, Eiendomssjef (tonje.gresseth(a)dora.no) 

Visjon for bærekraftsarbeidet i Reitan Eiendom:

Reitan Eiendom skal være ledende i Norge på bærekraftig eiendomsutvikling og -forvaltning.

Selskapene inkludert i bærekraftsrapporteringen

I 2022 ble samkjøringen av morselskapets og datterselskapenes bærekraftsarbeid og –rapportering videreført og videreutviklet. Bærekraftsarbeidet i Reitan Eiendom inkluderer også Dora Eiendom.  Bærekraftsteamet med representanter fra de respektive selskapene har i 2022 fortsatt å være navet i arbeidet for å samkjøre godt på tvers. Koordineringen har vært avgjørende for å konsolidere data, benchmarke bygg på tvers av porteføljen og samkjøre anskaffelse av nødvendige datasystemer og styringsverktøy. I det videre bærekraftsarbeidet vil teamet også være sentralt i å koordinere og kostnadsoptimere innkjøp knyttet til tiltak på bygg som vil rulles ut de kommende årene. Nøkkelpersonene i bærekraftsteamet har spesialkompetanse på marked, kommunikasjon, tekniske fag, prosjektledelse, selskapsledelse, økonomi og forvaltning. Dette har vært avgjørende for å sikre bred forankring av bærekraftsarbeidet i konsernet, samt for å sammenstille en stor mengde informasjon innen mange ulike tema i bærekraftsrapporteringen.

Rapportens datagrunnlag

Informasjonen er hentet fra alle selskapenes tilgjengelige økonomi-, regnskaps-, HR-, HMS-, selskapsstyrings- og energi- og miljøstyringssystemer. Parallelt med uthenting av informasjon til første års rapport (2021) ble det notert forbedringspunkter, etablert automatisering og andre effektiviseringstiltak for selve rapporteringen. Både for å øke effektivitet og datakvalitet ved bærekraftsrapporteringen i årene som kommer. Datagrunnlaget for 2022 er vesentlig forbedret fra fjorårets rapport. Eksempelvis har mange i selskapene vært involvert i å få lagt inn flere bygg og flere målere i energi- og miljøstyringssystemet. Det gjelder både energimålere og vannmålere samt datapunkter for avfallsmengder og sorteringsgrad. I 2022-rapporten er så godt som alle målere inkludert, og byggene som de respektive selskapene har i utlandet er også tatt med. Avfallsregistrering har bydd på en del utfordringer på grunn av et stort antall ulike leverandører og system, samt at mange av selskapenes bygg er bare-house-avtaler hvor leietakerne håndterer avfall selv gjennom egne avtaler. Avfall er dermed datapunktet i klimaregnskapet som har størst usikkerhet i tallene. Dette punktet jobbes det kontinuerlig med for å forbedre og forenkle. Det er også gjort vesentlig forbedring innenfor leverandørscreening, åpenhetsloven, TCFD, TNFD, EU-taksonomi og prosjektscreening fra 2021 til 2022.

Deler av informasjonen som brukes i bærekraftsrapporten, er sammenstilt med bistand fra ledende eksperter/konsulenter innen fagfeltet bærekraft. Dette gjelder eksempelvis utarbeidelse og kvalitetssikring av CO2-regnskap, klimarisikoanalyse (TCFD) og arbeidet med åpenhetsloven (inkl. leverandørscreening, risikovurdering mv.).

Resultatene i bærekraftsrapporten legges frem samlet for hele konsernstrukturen (Reitan Eiendom), og der det er hensiktsmessig, separat for de overnevnte datterselskapene og tilknyttede selskapene. Endring fra fjoråret er i størst mulig grad synliggjort for de relevante indikatorene. Arbeidet i bærekraftsteamet har vært åpent for alle de tilknyttede selskapene, uavhengig av størrelse og eierandel fra Reitan Eiendom. Således har vår fremgangsmåte og vår måte å drive bærekraftsarbeidet på underveis blitt tilpasset våre selskap sine ulike behov. Denne tilnærmingen mener vi øker graden av utveksling, reduserer kostnader samt løfter effektivitet og læring mellom selskapene.

Fra tid til annen gjøres det kjøp (og noen salg) av eiendommer i Reitan Eiendom. Eiendommene det angår inkluderes i de respektive selskapene som er kjøper/selger. Det er i 2022 ikke gjennomført betydelige selskapskjøp av større enheter som tas direkte inn som separate enheter i bærekraftsrapporteringen, men overbygningen Christiania Areal er inkludert som ny rapporteringsenhet.

Kontakter

Jostein Røstum Breines

Tittel:Direktør Bærekraft og Innovasjon, Chief ESG & Innovation Officer
E-post:jostein[at]reitaneiendom.no

Trond. F. Mellingsæter

Tittel:Administrerende direktør, CEO
E-post:trond[at]reitaneiendom.no