Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Bærekrafts­rapport

Rapportering om bærekratft (ESG) i Reitan Eiendom gjøres i årsrapport, som inkluderer bærekrafts- og finansrapportering.

Klikk på bildet under for å komme til Reitan Eiendoms heldigitale årsrapport for 2023:

For Reitan Eiendom er det viktig å ta samfunnsansvar. Det gjøres ved å la temaet bærekraft prege den daglige driften og tenkningen og ved å integrere bærekraft i selskapets forretningsmodeller. Slik kan det skapes langsiktig lønnsomhet for selskapet samtidig som det gir verdi for samfunnet. 

Bærekraft har blitt et sentralt tema i alle deler av samfunnslivet, og spesielt de senere årene har området fått økt oppmerksomhet både politisk og i det offentlige ordskiftet. I selskapets bærekraftstrategi inngår ESG (Environment, Social, Governance) i forståelsen av bærekraft.

Reitan Eiendom har i flere tiår vært opptatt av bærekraft i prosjektene. En lang referanseliste med gode prosjekter bekrefter de ansattes og eiernes ønske om å ta ansvar. I 2021 ble det opprettet ny stilling i ledergruppen med hovedansvar for bærekraft. Arbeidet har deretter blitt koordinert gjennom bærekraftsansvarlige i alle datterselskap, som samarbeider på tvers i et felles bærekraftsteam. Første bærekraftsrapport ble publisert for 2021 i tråd med GRI (Global Reporting Initiative, et internasjonalt anerkjent rammeverk for bærekraftsrapportering). I 2023 leverer Reitan Eiendom for første gang en felles rapport, som inkluderer rapportering på både bærekraft og finans. Med den nye rapporten tar vi også et stort steg nærmere kravene i ESRS.

I 2023 ble ordet bærekraft innarbeidet i Reitan Eiendoms forretningsidé. Dette sender viktige signaler for fremtiden. Først at våre bærekraftsambisjoner ikke viker, selv i krevende tider. Deretter at det kanskje er nettopp disse ambisjonene som skal muliggjøre fortsatt økonomisk vekst i bransjen. Detaljeringsgraden i bærekraftsarbeidet har også blitt forbedret i 2023, som i 2022.

Vi har tatt i bruk nye, spennende verktøy for å vurdere og håndtere klima-, natur- og taksonomirisiko i bærekraftsarbeidet. Det gjør oss godt informert når beslutninger skal fattes.

Jostein Breines, Direktør for bærekraft og innovasjon

Årsrapporten for 2023 er publisert 02.05.24.

Bærekraftsrapporten for 2022 er publisert 14.04.23.

Bærekraftsrapporten for 2021 er publisert 28.04.22.

(Nedlastbare rapporter nederst på siden)

Ansvarlig for bærekraftsarbeidet i Reitan Eiendom, bærekraftsrapporten og bærekraftstrategien:

Jostein Røstum Breines, Direktør for bærekraft og innovasjon, Chief ESG & Innovation Officer i Reitan Eiendom, (jostein.breines(a)reitaneiendom.no)

Bærekraftsansvarlige i Reitan Eiendoms selskaper:

E C Dahls Eiendom: Joakim Grøtte, Markedsansvarlig (joakim.grotte(a)ecde.no)

RELOG: Helga Melhus Loholt, COO / Prosjektdirektør (helga.loholt(a)relog.no)

VestenFjeldske Eiendom: Hilde Skaar, Markedssjef (hilde.skaar(a)vfeiendom.no)

Rebus Handelseiendom: Sanna Malmqvist, Markedssjef (sanna.malmqvist(a)rebus.no)

Christiania Areal: Sara Hovda Ottesen, finanscontroller (Reitan Eiendom, sara.ottesen(a)reitaneiendom.no)

DORA Eiendom: Tonje Gresseth, Eiendomssjef (tonje.gresseth(a)dora.no) 

Visjon for bærekraftsarbeidet i Reitan Eiendom:

Reitan Eiendom skal være ledende i Norge på bærekraftig eiendomsutvikling og -forvaltning.

Selskapene inkludert i bærekraftsrapporteringen

Reitan Eiendom AS med datterselskapene E C Dahls Eiendom AS, RELOG AS, VestenFjeldske Eiendom AS, REBUS Handelseiendom AS og Christiania Areal AS inkluderes i økonomi- og bærekraftsrapporteringen for 2023. I tillegg fremheves det tilknyttede selskapet Dora Eiendom AS i bærekraftsrapporteringen som en egen enhet. Selskapet har integrert Reitan Eiendom sin bærekraftstrategi i sin virksomhet og deltar i konsernets bærekraftsteam. Dette gjør at det er en vesentlig forskjell mellom økonomi- og bærekraftsrapporteringen i årets rapport. I deler av bærekraftsdataen er Dora Eiendom sine data medtatt fullt ut som en konsolidert enhet, i motsetning til regnskapet hvor alle tilknyttede selskaper rapporteres på én regnskapslinje etter eierandel.

I desember 2023 kjøpte REBUS Handelseiendom selskapet REBUS Utvikling, fra REMA 1000 Norge. Transaksjonen besto av en eiendomsportefølje på 27 heleide og 38 deleide eiendommer, disse er ikke inkludert i tallene fra 2023. 

Grunnlaget for bærekraftsrapporteringen

Bærekraftsteamet har fortsatt representanter fra de respektive selskapene og er navet i bærekraftsarbeidet. Dette sikrer god samkjøring og koordinering på tvers. Det er viktig for konsolidering av data, benchmarking av bygg på tvers av porteføljen og felles anskaffelser av nødvendige datasystemer og styringsverktøy. Nøkkelpersonene i bærekraftsteamet har spesialkompetanse på marked, kommunikasjon, tekniske fag, prosjektledelse, selskapsledelse, økonomi og forvaltning. Dette har vært avgjørende for å sikre bred forankring av bærekraftsarbeidet i konsernet, samt for å sammenstille en stor mengde informasjon innen mange ulike tema i bærekraftsrapporteringen.

Bærekraftsrapportering i Reitan Eiendom gjøres årlig og følger kalenderår. Rapporteringen for bærekraft følger samme periode som økonomirapporteringen, og omhandler de samme enhetene (datterselskap, tilknyttede selskap mv.).

Bærekraftsrapporteringen dekker oppstrøms verdikjede gjennom redegjørelse i forbindelse med åpenhetsloven, samt styringsdokumenter for innkjøp og etiske retningslinjer for leverandører. Rapporteringen dekker for 2023 i liten grad nedstrøms verdikjede til sluttbruker, ut over at Reitan Eiendom inkluderer scope 3-utslipp i klimagassregnskapet.

Bærekraftsrapporteringen bygges i to hovedelement. Én selskapsrapport som følger GRI- og ESRS-rammeverket m.fl. og prosjektvis rapportering gjennom årlig status for alle eiendommer i porteføljen. I rapporten for 2021 ble et lite utvalg prosjektstatusrapporter inkludert. For 2022 ble dette kraftig utvidet gjennom en omfattende screening av alle selskapets eiendommer. 

Eiendomsscreeningen er for 2023 ytterligere utvidet gjennom å ta i bruk nye verktøy. Screeningen tar for seg viktige tema og svarer ut klima- og naturrelatert risiko samt en rekke punkter i EUs taksonomi. Prosjektrapportene for bærekraft genereres gjennom disse nye verktøyene. Disse benyttes til å sikre bevisstgjøring om temaet i forvaltningen og utviklingen av alle eiendommer, samt for å oppdage uforløst potensial i eiendomsporteføljen. Dette bidrar til god håndtering av ulik risiko knyttet til eiendommene, for eksempel risiko for mer ekstremvær. Eiendommene som ikke ligger i Norge, eller som har pågående større ombygginger er utelatt fra eiendomsscreeningen. Disse vil bli inkludert i fremtidig prosjektrapportering for bærekraft, for eksempel gjennom prosjektvise klimagassregnskap (ny teknisk forskrift, TEK17 § 17-1).

Datagrunnlaget for 2023 er betydelig forbedret fra fjorårets rapport. Eksempelvis er bygglista komplettert i energi- og miljøstyringssystemet, og arbeidet med EUs taksonomi er utvidet med verktøyet Ei Solutions. I 2023-rapporten er så godt som alle målere inkludert, og byggene som de respektive selskapene har i utlandet er også inkludert. Siden i fjor er også avfallsregistrering betydelig forbedret, og inkluderer nå så godt som alle bygg. Informasjonen er hentet fra alle selskapenes tilgjengelige økonomi-, regnskaps-, HR-, HMS-, selskapsstyrings-, risiko- og energi- og miljøstyringssystemer. 

Kontakter

Jostein Røstum Breines

Tittel:Direktør Bærekraft og Innovasjon, Chief ESG & Innovation Officer
E-post:jostein[at]reitaneiendom.no

Trond. F. Mellingsæter

Tittel:Administrerende direktør, CEO
E-post:trond[at]reitaneiendom.no