Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Forpliktelser

Reitan Eiendom har som ledd i bærekraftsarbeidet utarbeidet en rekke styringsdokument som beskriver hvordan selskapet jobber med sentrale tema i selskapsstyringen. Styringsdokumentene ligger offentlig tilgjengelig på selskapets nettsider.

Ett av fire fokusområder i bærekraftsarbeidet er åpenhet. Transparens og tilgjengelige styringsdokument er et resultatmål i bærekraftstrategien. Alle styringsdokumentene er vedtatt av styret i Reitan Eiendom.

Dokumentene som er etablert formaliserer allerede etablert praksis i selskapet. Retningslinjene som beskrives er i tråd med selskapets åtte verdigrunnlag og er primært etablert for å være transparent om selskapsstyringen for eksterne. 

De etablerte dokumentene er Etiske retningslinjer, Ansvarlig arbeidsgiver- og menneskerettighetspolicy, HMS-policy, Miljøpolicy, Policy ansvarlig innkjøp, Antikorrupsjonspolicy, Etiske retningslinjer for leverandører, Varslingsrutine og Skattepolicy. Dokumentene foreligger også på engelsk.

Oppsummert inneholder dokumentene i sum informasjon om: 

  • Selskapets forpliktelser for å ivareta menneskerettigheter og sikre ansvarlig forretningsdrift.
  • Hvordan selskapet skal vurdere sine forretningssamarbeid og hvordan risiko identifiseres, vurderes og håndteres.
  • Selskapets forventning til hvordan ansatte skal opptre.
  • At selskapet bruker innkjøp som verktøy i bærekraftsarbeidet.
  • At selskapet legger føre-var-prinsippet til grunn.
  • Hvilket lovverk som er relevant for det enkelte tema, samt i hvilken grad selskapets retningslinjer går ut over lovverket.
  • Revisjonsdato, styreforankring og vedtaksdato, samt frekvens for revisjon for dokumentene hvor det er relevant.
  • Hvem som er ansvarlig for de enkelte styringsdokumentene.
  • Hvem retningslinjene gjelder for. Både i tilfeller der de gjelder internt og eksternt.

Reitan Eiendom inkluderer gjennomgang av styringsdokumentene og informasjon om hvor de kan finnes i opplæringsprogram for ESG. Det er viktig for selskapet at alle ansatte er kjent med og etterlever retningslinjene som beskrives i styringsdokumentene. Der dokumentene gjelder for eksterne, blir aktørene gjort oppmerksomme på hvor dokumentene kan finnes og bedt om å gjøre seg kjent med og etterleve dem.

For informasjon om åpenhetsloven, se eget menypunkt.