Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, i tråd med Parisavtalen. Planen består av 17 mål og 169 delmål og skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

Reitan Eiendom anser mål nr. 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13 og 17 som viktigst i selskapets arbeid for økt bærekraft. Her vurderes potensial for forbedring å være størst for selskapets virksomhet og sektor. Utvalget er gjort i forbindelse med utarbeidelsen av bærekraftstrategi og er forankret i selskapets styre.

I arbeidet med bærekraftsmålene har de 169 delmålene og 230 KPI-ene vært viktige. For å klare å holde fokus på de viktigste temaene i et stort og komplekst fagfelt, har selskapet benyttet SDG Action Manager de siste tre årene. Her listes en lang rekke spørsmål opp, med mange ulike svaralternativer som etter hvert beregner en score ut fra svarene som oppgis. Reitan Eiendom har sett på dette verktøyet som en fin sjekkliste på veien mot stadige forbedringer. 

Under vil noen av resultatene fra Action Manager bli gjennomgått.

Nr. 3: GOD HELSE OG LIVSKVALITET

For Reitan Eiendom er det viktig å bidra til god helse. I selskapets prosjekteringsprosesser stilles tydelige krav til leverandørene. Lavemitterende materialer velges, fysisk aktivitet for leietakere og ansatte fremmes gjennom å tilrettelegge for sykkelparkering, og garderober og treningsrom etableres i mange av prosjektene. For egne ansatte tilbys gode bedriftshelsetjenester, treningstilbud og sunn mat på selskapenes kontorsteder. I lys av de siste års pandemi har det blitt svært viktig å tilrettelegge for hjemmekontor, fleksible kontorkonsepter for leietakere og nye ventilasjonskonsepter og sensorikk i byggene. Hjemmekontorløsninger tilbys alle ansatte med oppgaver som gjør dette praktisk mulig.

Nr. 7: REN ENERGI TIL ALLE

Reitan Eiendom vurderer muligheter for grønn, lokal energiproduksjon på alle eiendommer og i alle prosjekter. Ulike løsninger for produksjon og utveksling er implementert i en rekke av de nyligst renoverte byggene, samt i nybygg.
I 2021 ble energi- og miljøstyringssystem implementert i alle selskapene og i 2022 ble datagrunnlaget kraftig forbedret, samt dashbord tatt i bruk for å se selskapenes forbruk i sammenheng. Energiforbruket måles og observeres på målernivå, slik at effektive energisparingstiltak kan iverksettes der de har størst effekt. Det er også iverksatt pilot- prosjekt for å teste bruk av frekvensmålere på hovedtavlene, slik at man får enda bedre kunnskap om hvilke kompo- nenter som bruker mest strøm og krever størst effekt. Slik kan avvik raskt oppdages og kostnader reduseres, både for egen virksomhet, for leietakere og for storsamfunnet ved reduksjon i utbyggingsbehovet av energiinfrastruktur.

Nr. 8: ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

Ett av Reitan Eiendoms fokusområder i bærekraftsarbeidet er åpenhet. I 2021 ble det utarbeidet en rekke styrings- dokument og rutinebeskrivelser i tråd med kommende krav. Spesielt rettet mot antikorrupsjon, menneskerettigheter og krav til leverandører. Det er etablert et område på selskapets nettsider hvor alle styringsdokumenter, rapporter og annen bærekraftsinformasjon er tilgjengelig for alle. I 2022 ble arbeidet med økt transparens ytterligere styrket, med betydelig utvidelse av bærekraftsrapport og tilgjengeliggjøring av data. Reitan Eiendom er transparent i selskaps- driften og holder høy forretningsmoral. I tillegg fremmes økt grad av gjennomsiktighet hos samarbeidspartnere. Selskapet iverksatte i 2021 kartlegging av leverandører, og utvidet dette arbeidet betydelig i 2022. Dette inkluderer aktsomhetsvurderinger og rutiner for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold – og åpenhet – i verdikjedene. Slik kan selskapet ta enda mer informerte valg når produkter og tjenester skal kjøpes. Det er tydelig fokus på økonomisk bærekraft, og selskapet fremmer sunn fornuft og avstår fra sløsing.

Nr. 9: INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

Gjennom selskapets metodiske tilnærming til utvikling og forvaltning av eiendommer og prosjekter fremmes innovasjon og nye løsninger. For Reitan Eiendom dreier dette seg ofte om nyskapning i ulike former for infrastruktur knyttet til byggene og eiendommene. Det kan være energiforsyning, gjenbruk, ombruk av materialer, eller tilrettelegging for verdikjedetilknyttet aktivitet (se kapittel 2 for konkrete prosjekter fra 2022). Eksempelvis er sentrumseiendoms- selskapene aktive i innovasjon og diskusjon omkring kollektivtrafikk, nye transportmetoder, energitilgang, bildeling, urban matproduksjon mv. Valgene som tas i selskapenes drift og prosjekter er datadrevet og informerte. De aktuelle innovasjonenes effekter er målbare.

Nr. 11: BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN

Med en stor og bred eiendomsportefølje har eiendommene og prosjektene potensielt stor innvirkning på lokal- samfunnene de er en del av. Reitan Eiendom er gjennom metodisk tilnærming til prosjektene med kartlegging, synliggjøring og innovasjon en viktig premissgiver for at prosjektene og forvaltningen gjør omgivelsene og verdi- kjedene mer bærekraftige. I selskapets bærekraftstrategi er verdikjede og samfunn to av fire fokusområder.
Her er et av resultatmålene å legge til rette for bruk av lokale leverandører. I 2022 er dette reelt i flere prosjekter. Blant annet i Campus Kristiansund-prosjektet hvor totalentreprenør og flesteparten av underleverandørene er lokale virksomheter med lokalt bosatte arbeidere. Dette retter fokus mot lokalsamfunnene selskapet er en del av, der bygg og prosjekter bygges og forvaltes. En viktig forutsetning for å lykkes er tydelige leverandørkrav og åpenhet. Slik kan aktører som holder høy forretningsmoral foretrekkes.

Nr. 12: ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Reitan Eiendom har tydelig fokus på eget forbruk og på verdikjedene selskapet er en del av. Som aktør i eiendomsbransjen ligger det største potensialet for utslippsreduksjon nettopp i selskapets opp- og nedstrøms verdikjeder; valg av materialer og leverandører, og hvilke leietakere det samarbeides med. Selskapet etterstreber samarbeid med leverandører som deler selskapets syn på ansvar; økonomisk, miljømessig og sosialt. Gjennom forvaltning og videreutvikling av eksisterende bygg, har Reitan Eiendom i 2022 hatt et spesielt fokus på gjenbruk og ombruk av både konstruksjon og materialer. Eksempelvis i Nordre gt. 12-prosjektet til E C Dahls Eiendom bevares bærekonstruksjonen og det gjøres egne ombrukskartlegginger i flere av prosjektets faser. I bærekraftstrategien beskrives fokus på BREEAM-sertifisering av bygg og prosjekter. CO2-regnskap for prosjektene er også like om hjørnet gjennom ny teknisk forskrift (TEK17) som trådte i kraft 1. juli 2022. Selskapet ønsker å bidra til effektive arbeidsprosesser for å maksimere de positive effektene av bedre informasjonsunderlag

i prosjektene. Eksempelvis hvordan enkeltmaterialers CO2-fotavtrykk pr. enhet kan benyttes til å velge riktig material- leverandør tidlig i prosjekteringsprosessen. Dette er et spesielt fokus for de kommende årenes videre forbedring.

Nr. 13: STOPPE KLIMAENDRINGENE

Den overordnede ambisjonen for bærekraftsarbeidet er å bidra til å stoppe klimaendringene. Gjennom et koordinert bærekraftsarbeid, metodisk tilnærming til arbeidsoppgavene og transparent rapportering skal Reitan Eiendom gjøre sitt ytterste for å bidra. Dette fokuset bidrar også til å sikre selskapets verdier gjennom å redusere klimarelatert risiko knyttet til eiendommene. I 2022 er TCFD (klimarelatert risikoanalyse) betydelig utvidet fra året før. Dette bidrar til økt fokus på risikoreduserende tiltak som i tillegg kan gjøre byggene mer attraktive for selskapets kunder. Eiendommenes klimapåvirkning kartlegges også mer presist og detaljert enn tidligere. Slik kan målrettede og effektive tiltak kan iverksettes; både i nybyggprosjekter, i rehabiliteringer og gjennom driftsoptimalisering i eksisterende bygg. Redusert energiforbruk, effektbehov, avfallsmengder og vannforbruk. Selskapet måler eget forbruk og leverer CO2-regnskap for scope 1 og 2, samt langt på vei for scope 3. Det er satt tydelige mål i bærekraftstrategien og progresjon måles og fremlegges.

Nr. 17: SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Reitan Eiendom skal bidra til gode samarbeid, både mellom egne ansatte, søsterselskap, datterselskap og tilknyttede selskap, eiere og samarbeidspartnere – private og offentlige. I 2021 ble bærekraftsteamet opprettet med representanter fra alle hovedselskap i konsernet. Teamet har vært kjernen for bærekraftsarbeidet også i 2022 og viser viktigheten av åpent og solid samarbeid om et krevende tema. Dette sikrer god utveksling på tvers, et godt forum for diskusjon og sparring, og at tiltak som fungerer kan implementeres i stor skala. Selskapet er og skal fortsette å være en aktiv aktør i ulike forum hvor samarbeid og bærekraft fremmes. Eksempelvis gjennom offentlig-private samarbeid i konkrete prosjekter, dialog med studenter og bidrag til ulike utdanningsløp på universiteter og høgskoler rundt om i Norden. Gode samarbeid er avgjørende for alt bærekraftsarbeid, da ingen enkeltaktører kan løse utfordringene alene.