Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

EU-taksonomien

I 2021 vedtok EU et nytt klassifiseringssystem som har vært under utvikling de siste årene. Systemet, EU taksonomien, definerer hvorvidt en aktivitet er bærekraftig eller ikke. EU-taksonomien er et viktig verktøy for å vri investeringer mot mer bærekraftige aktiviteter.

EU taksonomiens hovedkrav for å bli ansett som bærekraftig:  

 • Bidra vesentlig til oppfyllelsen av minst ett av EUs seks miljømål: 
 • begrensning av klimaendringer
 • klimatilpasning
 • bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser
 • omstilling til sirkulærøkonomi
 • forebygging og kontroll av forurensning
 • beskyttelse av sunne økosystemer og biologisk mangfold
 • Ikke vesentlig skade noen av de andre fem miljømålene («Do no significant harm»-prinsippet)
 • Oppfylle minimumsstandarder til sosiale forhold og styring (som fastsatt i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og ILO-konvensjoner).

Eksempel på stegvis prosess for arbeidet med EUs taksonomi:

Eligibility Screening (kvalifikasjon)

Reitan Eiendom har fulgt utviklingen av EU-taksonomien tett, og i 2022 har selskapet revidert og utvidet kvalifikasjonsscreeningen (Eligibility Screening) opp mot EU-taksonomiens aktivitetskategorier. 

Selskapets aktiviteter ligger pr. 2022 innenfor 5 kategorier i EU taksonomien; 

 • 7.1 Konstruksjon av nye bygninger
 • 7.2 Renovering av eksisterende bygninger
 • 7.3 Installasjon og drift av energieffektiviseringsutstyr
 • 7.5 Installasjon og drift av instrumenter for kontroll av bygningers energiutnyttelse
 • 7.7 Kjøp og eierskap av fast eiendom

De tekniske screeningkriteriene for de overnevnte aktivitetene er i stor grad på plass fra EU. Selskapet rapporterer i årets rapport på hvor stor andel av de økonomiske aktivitetene som er kvalifisert for (eligible) EUs Taksonomi. Altså hvilke aktiviteter som har mulighet til å bli grønne etter taksonomien. 

 

Primærenergibehov (Primary Energy Demand): Norsk definisjon på plass

Kommunal- og distriktsdepartementet offentliggjorde 31. januar 2023 en veiledning om energirammer for nesten nullenergibygg og primærenergibehov. Veiledningen er utarbeidet i tilknytning til EU-direktivet om bygningers energibehov (2010/31/EU av 19. mai 2010) og EUs Taksonomi. Kravene i EU-direktivet og noen av taksonomikravene er knyttet til primærenergibehovet i bygninger, mens norske forskrifter og veiledninger ikke har brukt dette som måleparameter. Mangelen på en tydelig definisjon for norske bygg har ført til vanskeligheter med å avgjøre om byggene er i henhold til de overnevnte EU-kravene. Dette er løst gjennom den nye veiledningen.

Energibruken i norske bygninger er i all hovedsak fornybar. Til beregninger av primærenergibehov skal det legges til grunn en faktor på 1,0 for alle energibærere. Dette innebærer at det ikke gjøres forskjell på ulike energikilder som byggene benytter med tanke på klimafotavtrykk. F.eks. fjernvarme og elektrisitet. I noen land vil det være store variasjoner i hvor fornybar energien fra ulike kilder er. Effekten av dette kan utjevnes ved hjelp av energifaktorer, men er som nevnt ikke nødvendig i Norge.

Kravene i ny teknisk forskrift (TEK17 fra 2022) gir energieffektive bygninger med energibehov som i all hovedsak er dekket av fornybar energi. TEK-kravene er i tråd med definisjonen av nesten nullenergibygg i EU-direktivet. TEK17 angir energirammer i netto energibehov og er tilpasset EU-direktivet gjennom EØS-avtalen. I beregningen av bygningers behov for levert energi utelates posten for teknisk utstyr. For bygningskategoriene småhus og boligblokk utelates også posten for belysning. For at egenprodusert energi skal inngå i beregningene må den kunne nyttiggjøres i bygningen. I flerfunksjonsbygninger skal bygningen deles opp i soner ut fra bygningskategori og de respektive primærenergitallene gjelder for hver sone. 

De nye norske veiledningene og forskriftene gjør det nå enklere å oppgradere bygg riktig i forhold til EU-kravene, og de nye presiseringene av primærenergibehov gjør også dokumentasjon opp mot EUs Taksonomi mulig.

Reitan Eiendoms økonomiske aktivitet fordelt på kvalifiserte kategorier i EUs Taksonomi

Tabellen under viser konsernets verdier og kostnader fordelt på de fem taksonomikategoriene nevnt over. Mesteparten av økonomisk aktivitet i Reitan Eiendom faller inn under kategoriene som omhandler renovering, kjøp og konstruksjon av bygninger. Tallene som er presentert er basert på IFRS-tallene i konsernregnskapet, og viser andelen av inntekter, investeringskostnader (Capex) og driftskostnader (Opex) som er omfattet av EU taksonomien per 31.12.22. Dora er ikke et helintegrert datterselskap og dermed er disse byggene ikke med i denne oversikten.

Mer utfyllende info finnes i selskapets bærekraftsrapport.