Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

TCFD

En av de viktigste oppgavene til finansmarkedene er å prise risiko for å støtte informerte beslutninger om kapitalallokering. Offentliggjøring av nøyaktig og presis informasjon om økonomiske resultater er avgjørende for at markedene skal fungere. God forståelse for styrings- og risikostyringskonteksten blir stadig viktigere for at gode økonomiske resultater skal kunne oppnås. TCFD står for Task force on Climate related Financial Disclosures

Financial Stability Board (internasjonal organisasjon etablert i 2009 etter bestilling fra G20-landene) etablerte i 2015 en ekspertgruppe (TCFD) for å strukturere krav til informasjonen som investorer, långivere og forsikringsselskaper trenger for å vurdere og prise klimarelaterte risikoer og muligheter. Gruppen ble bedt om å utvikle et frivillig rapporteringsrammeverk for konsistent, klimarelatert finansiell informasjon. Dette for at finansmarkedene lettere skulle kunne få forståelse for selskapers vesentlige risikoer og muligheter knyttet til klima. Ekspertgruppen med 32 medlemmer er global. Medlemmene ble valgt av Financial Stability Board og kommer fra ulike organisasjoner, inkludert store banker, forsikringsselskaper, kapitalforvaltere, pensjonsfond, store ikke-finansielle selskaper, regnskaps- og konsulentfirmaer og kredittvurderingsbyråer.

For mange investorer utgjør klimaendringene betydelig økonomisk risiko og kan medføre mange muligheter. Overgangen til en lavkarbonøkonomi er forventet å kreve rundt 10.000 milliarder kroner* i investeringer hvert år i overskuelig fremtid (det norske oljefondet er pr. 19.02.23 på 13.800 milliarder kroner). Dette vil generere mange nye forretningsmuligheter. Samtidig som måten selskap håndterer klimarisiko på kan endre seg betydelig når konsekvensene blir mer reelle – både som følge av klimaendringer, klimapolitikk og ny teknologi.

Ekspertgruppen TCFD etablerer anbefalinger for rapportering av sammenlignbar og konsistent informasjon om risikoene og mulighetene som klimaendringene gir for virksomheter. Utbredt bruk av disse anbefalingene sikrer at virkningene av klimaendringer blir rutinemessig vurdert i forretnings- og investeringsbeslutninger. Rammeverket vil også kunne hjelpe bedrifter med å vise samfunnsansvar og bevissthet i vurderingen av klimaspørsmål. Det vil igjen kunne føre til smartere og mer effektiv allokering av kapital, og akselerere overgangen til en mer bærekraftig lavkarbonøkonomi.

Anbefalingene kan tas i bruk av alle organisasjoner, inkluderes i økonomisk rapportering, sikre nyttig informasjon om økonomiske konsekvenser av virksomhetens aktivitet, alt med tydelig fokus på risiko og muligheter knyttet til overgang til en lavkarbonøkonomi.

I TCFD-rammeverket er det fire tematiske områder som representerer kjerneelementer i hvordan organisasjoner opererer: Selskapsstyring, strategi, risikostyring og registrering og målbilde. 

  • Selskapsstyring: Hvordan organisasjonen styres i forhold til klimarelaterte risikoer og muligheter.
  • Strategi: Hvordan faktiske og potensielle klimarelaterte risikoer og muligheter innvirker på organisasjonens aktivitet, strategi og økonomiske planlegging.
  • Risikostyring: Hvordan organisasjonen identifiserer, vurderer og håndterer klimarelaterte risikoer.
  • Registrering og målbilde: Hvordan selskapet registrerer data og hvordan mål settes for å vurdere og administrere relevante klimarelaterte risikoer og muligheter.

Reitan Eiendom publiserte sin første TCFD-rapport for 2021 og har med årets rapport levert en betydelig utvidet og mer omfattende TCFD-rapportering.

*International Energy Agency, “World Energy Outlook Special Briefing” for COP21, 2015

Reitan Eiendoms TCFD-rapport finnes som vedlegg i den publiserte bærekraftsrapporten.